กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" (60+ Earth Hour 2019)


กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเป็นตัวเชื่อมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2019) โดยร่วมกับ WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย รณรงค์ปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก มากกว่า 7,000 เมือง  โดยในปี 2562 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน