สวท.เปิดรับสมัครเยาวชนประกายเพชร ครั้งที่ 14


สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เชิญเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี นับถึงวันส่งผลงาน (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2546) ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bangkok.go.th/thai_japan หรือ www.facebook.com/byctj ส่งผลงานที่ กลุ่มงานวิชาการ แผนงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562 โทร 0 2245 4743 - 7 ต่อ 101,504หรือสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1b-5mEmxjQobWJ6AjwED8Usj2I12pxpZN