ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเบาหวาน


ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย
โครงการความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 167-168

เรื่อง "ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเบาหวาน"
ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุม พี เอ ไนติงเกล ชั้น20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

บรรยายโดย
นางสาวฐิติรัตน์ สุธีพิเชฐภัณฑ์ (นักกายภาพบำบัด)
นางสาวกุลธิดา เกียรติธารัย (นักกายภาพบำบัด)