เสียงของท่าน คือแสงสว่างของเขา


เสียงของท่าน
คือแสงสว่างของเขา

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา
หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ผลิตหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สามารถ
download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ /
สอบถามรายละเอียด : โทรศัพท์ : 0 2437 6631-5 ต่อ 3412-4
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม OBI ได้ที่ http://www.bangkok.go.th/…/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B…