🎏 🚚 #มีนบุรี #นัดทิ้งนัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์ 🚪🧺🧹🛢


🎏 🚚 #มีนบุรี #นัดทิ้งนัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์ 🚪🧺🧹🛢

>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการ “จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่” พร้อมบริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะ ในชุมชนพื้นที่เขตมีนบุรีทุกสุดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 กำหนดลงพื้นที่ชุมชน ดังนี้

- วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562  ณ ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ซอยเลียบวารี 85 ถนนราษฎร์อุทิศ
- วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ ซอยรามคำแหง 184 ถนนรามคำแหง 
- วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ หมู่บ้านปรีชา 9 ซอยรามคำแหง 186 ถนนรามคำแหง
- วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์-เทพารักษ์ ซอยรามคำแหง 176 ถนนรามคำแหง

>>จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ทำความสะอาดบ้านเรือน นำขยะมูลฝอย เศษวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด ต้นไม้กิ่งไม้ นำมาวางหรือใส่ภาชนะรองรับไว้หน้าบ้านหรืออาคาร ก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

>>การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ช่วยส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน ซึ่งขยะเศษวัสดุ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี จะนำไปแยกประเภท ซ่อมแซม ดัดแปลงและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณขยะ ลดต้นทุนการจัดการและทำลายขยะมูลฝอย และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ซึ่งเขตฯ จะลงพื้นที่ในชุมชน หมู่บ้าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทั่วพื้นที่เขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากชุมชนหรือหมู่บ้านใด มีขยะชิ้นใหญ่จำนวนมาก สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 02 540 7175

***********
ปชส.เขตมีนบุรี รายงาน