ครอบครัว ห่วงใย ใส่ใจเบาหวาน


#สำนักการแพทย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก
"ครอบครัว ห่วงใย ใส่ใจเบาหวาน"
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 รพ.สิรินธร