กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วัณโรค รู้เร็ว รักษาได้"


ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “วัณโรค รู้เร็ว รักษาได้”
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 12.45 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเมตตาธรรม
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
โดยวิทยากร พญ.ธมน แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ