เขตสัมพันธวงศ์เชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษม ตามโครงการคลองสวยน้ำใส


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต แจ้งว่า สำนักงานเขต กำหนดจัดกิจกรรมตาม “โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม” เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงามและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเป็นการบูรณาการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสภาพแวดล้อม ตลอดจนน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานเจริญกรุง 31 คลองผดุงกรุงเกษม ชุมชนโชฎึก แขวงตลาดน้อย พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองและภายในคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงสะพานสูบน้ำกรุงเกษม กิจกรรมเพิ่มออกซิเจนในคลองด้วยน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลอง กิจกรรมนำขวดมาแลกต้นไม้ โดยการนำขวดน้ำเปล่ามาแลกต้นทองอุไรหรือน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เช่น การสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักขยะหอม การสาธิตวิธีทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้น

สำนักงานเขต จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนคนรักษ์คลอง ช่วยกันสอดส่องดูแล พัฒนาและรักษาแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ให้สะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)