ป้อมปราบฯ เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาคูคลองนางชี


สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยพัฒนาคลองนางชี จากซอยแม้นศรี ถึง ซอยศูนย์การค้าวรจักร ความยาว 4 เมตร ความยาว 120 เมตร ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเก็บขยะ เก็บเศษวัสดุ กำจัดวัชพืช ตักเลนในคลองเพื่อประสิทธิภาพ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ การแต่งกายชุดเครื่องแบบจิตอาสา หรือชุดสุภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-281-6117