กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร"


ขอเชิญจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการและบุคลากรของโรงพยาบาลตากสิน
ร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร "
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร