#คันนายาวเชิญชวนจิตอาสาพัฒนาลำรางยายเลิ้งนางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า ขอเชิญชวนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำรางยายเลิ้ง ซี่งลำรางมีความกว้าง 3 - 4 เมตร ความยาว 400 เมตร    โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมลำราง กำหนดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานกีฬาหมู่บ้านเปรมฤทัย 3 กม.9 ป.1 ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 แขวงคันนายาว
         จึงขอเชิญชวน จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาลำรางยายเลิ้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคันนายาว หรือ โทร. 0 2379 9938 - 9