ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต


ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ❤️เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว
.....โดยร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์