เขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับกรมเจ้าท่าและฮาตาริ จัดกิจกรรม “ฮาตาริรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า”


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมเจ้าท่า และบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด จัดกิจกรรม “ฮาตาริรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเรือกรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย โดยมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมล่องเรือเก็บขยะ ลำเลียง คัดแยะขยะที่จัดเก็บรวบรวมได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไขมันในน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยบ่อดักไขมัน โดยวิทยากรจากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษของขยะ และวิธีการใช้อุปกรณ์การช่วยชีวิต การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ โดยวิทยากรจากกรมเจ้าท่า

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งต่ออีกว่า จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดปราศจากขยะมูลฝอยและปฏิกูล เสริมสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะที่ถูกต้อง ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน หรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th