บางกอกใหญ่ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง "ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต" (60+ Earth Hour 2020)


เรามาร่วมรณรงค์

เรามาร่วมรณรงค์ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง กันเถอะ

"ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต" (60+ Earth Hour 2020)

โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และองค์กร WWF ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการคือ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต” (60+ Earth Hour 2020) และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่จำเป็นภายในบ้าน อาคาร ห้างร้านสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในเวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน และมี 7,000 เมืองใหญ่ทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 - 21.30 น. โดยเขตบางกอกใหญ่ มีวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็น Landmark ของประเทศไทย

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกกันนะคะ "ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต"

กันเถอะ

"ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต" (60+ Earth Hour 2020)

โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และองค์กร WWF ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการคือ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต” (60+ Earth Hour 2020) และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปิดไฟที่ไม่จำเป็นภายในบ้าน อาคาร ห้างร้านสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในเวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน และมี 7,000 เมืองใหญ่ทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 - 21.30 น. โดยเขตบางกอกใหญ่ มีวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็น Landmark ของประเทศไทย

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกกันนะคะ "ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต"