ธนาคารออมสิน เปิดลิงค์ใหม่ลงทะเบียนสินเชื่อ 50,000 บาท อีกครั้ง 8.00 น. วันนี้


ธนาคารออมสิน เปลี่ยนลิงค์ลงทะเบียนปล่อยสินเชื่อวงเงิน 50,000 บาทต่อรายใหม่เป็นลิงค์นี้เพื่อรองรับการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น เริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่ 8.00 วันนี้ โดยมีรายละเอียดมาตราการสินเชื่อดังนี้

 

มาตราการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 3 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

มาตราการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

 • วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ธนาคารออมสิน

 • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี (คงที่ 2 ปี) ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 10 ปี สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มาร่วมค้ำประกันได้มาตราการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือนสำหรับสินเชื่อทุกประเภท
 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 63
 • เริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
 • ไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใด ๆ หากไม่ประสงค์เข้าร่วมก็สามารถจ่ายชำระได้ตามปกติ

มาตราการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

 • ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน
  • บัตรเครดิต ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดเหลือ 5% 
  • สินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3%(ระยะเวลา 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563)
 • โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต โดยรวมหนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ ธนาคารออมสิน โดยลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% – 10.5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563)
 • ลูกค้าที่ค้างชำระ เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% – 10.5%  ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563  – 30 มิถุนายน 2563) 

 มาตราการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย/สินเชื่อบุคล/สินเชื่อเอสเอ็มอี ธนาคารออมสิน

 • พักเงินต้น 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50% – 100%
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี และ Cash back 20 % ให้แก่ลูกหนี้ที่ชำระดอกเบี้ย 100% เมื่อชำระหนี้ได้ตามสัญญาทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี
  ทั้งนี้ เมื่อคืนเงิน (Cash back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระ ต้องไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563  – 30 มิถุนายน 2563)
 • ให้ลูกค้าเดิมกู้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat rate) ปลอดชำระ 6 เดือน ชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (ระยะเวลา 16 มีนาคม 2563  – 31 ตุลาคม 2563)