นัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่เขตสัมพันธวงศ์


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต แจ้งว่า สำนักงานเขต โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะดังกล่าวปะปนกับขยะทั่วไปหรือนำไปทิ้งในที่ว่างต่าง ๆ เพื่อให้เขตสัมพันธวงศ์มีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บฯ ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนวานิชสัมพันธ์ แขวงตลาดน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าว คัดแยกขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ขยะอันตราย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มูลฝอยรีไซเคิลที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่อาจนำไปทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ นำออกมาทิ้ง ณ บริเวณจุดพักขยะหน้าบ้าน พักอาศัยก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บตามวันและเวลาที่แจ้ง

ทั้งนี้สามารถโทรศัพท์สอบถามแผนการเข้าจัดเก็บหรือรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลข 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224 - 8 ต่อ 7171 – 7172