นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่


มีนบุรีนัดทิ้งนัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์

>>นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการ “จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่” พร้อมบริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะ ในชุมชนพื้นที่เขตมีนบุรีทุกสุดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. โดยในเดือนมิถุนายน 2563 กำหนดลงพื้นที่ชุมชน ดังนี้

- วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนเคหะรามคำแหง (ฝั่งซ้าย) ซอยรามคำแหง 190/2 ถนนรามคำแหง

- วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนเคหะรามคำแหง (ฝั่งขวา) ซอยรามคำแหง 190/2 ถนนรามคำแหง

- วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนฉัตรหลวง ซอยราษฎร์อุทิศ 54 ถนนราษฎร์อุทิศ

- วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนโรงช้อน ซอยหทัยราษฎร์ 15-19 ถนนหทัยราษฎร์

>>จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ทำความสะอาดบ้านเรือน นำขยะมูลฝอย เศษวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด ต้นไม้กิ่งไม้ นำมาวางหรือใส่ภาชนะรองรับไว้หน้าบ้านหรืออาคาร ก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

>>การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ช่วยส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน ซึ่งขยะเศษวัสดุ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี จะนำไปแยกประเภท ซ่อมแซม ดัดแปลงและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณขยะ ลดต้นทุนการจัดการและทำลายขยะมูลฝอย และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ซึ่งเขตฯ จะลงพื้นที่ในชุมชน หมู่บ้าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทั่วพื้นที่เขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากชุมชนหรือหมู่บ้านใด มีขยะชิ้นใหญ่จำนวนมาก สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 02 540 7175