#มีนบุรี ชวนส่งผลงาน #คัดสรรเป็น #BangkokBrand2020 #เพิ่มมาตรฐานสร้างความมั่นใจผู้บริโภค ภายใน 2 ส.ค.63 นี้


#มีนบุรี ชวนส่งผลงาน #คัดสรรเป็น #BangkokBrand2020 #เพิ่มมาตรฐานสร้างความมั่นใจผู้บริโภค ภายใน 2 ส.ค.63 นี้

>> นายไพโรจน์ จ้นทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า เชิญชวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมคัดสรรเป็น ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2563 (Bangkok Brand 2020)

>> 1. คุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถสมัครเข้าคัดสรรฯ ดังนี้
(1.1) เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่มีชื่อและฐานการผลิตอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
(1.2) ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน หรือได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด เช่น อย. และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนวันสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ เช่น มผช., มอก., ฮาลาล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP, สิทธบัตร, อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณี หากไม่มีมาตฐานใดรับรองให้สามารถส่งเข้ารับการคัดสรรฯ ได้
(1.3) กรณีผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จะไม่รับพิจรณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
>> 2.จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการสามารถส่งเข้าคัดสรรฯ รายละ 3 ผลิตภัณฑ์
>> 3. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทอาหาร 2.ประเภทเครื่องดื่ม 3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.ประเภทของใช้ /ของตกแต่ง/ ของที่ระลึก และ 5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

>> ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ www.bkkbrand.com, facebook : BangkokBrand2020, Line@BKKBrand หรือโทร. 061-018-0114 -6 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี / ข้อมูล : สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร