#คันนายาว >> เชิญชวนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า ขอเชิญชวนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แจกแผ่นพับสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนสุเหร่าแดง ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา และชุมชนนภาพิไลพัฒนากำหนดพิธีเปิดในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานกีฬาชุมชนสุเหร่าแดง ซอยเสรีไทย 46 แขวงคันนายาว

จึงขอเชิญชวน จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีฟ้า) สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคันนายาว หรือ โทร. 0 2379 9938 - 9