#เขตราชเทวี หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตราชเทวี


#เขตราชเทวี หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตราชเทวี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย มีจิตสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ และปวงชนชาวไทยผู้มีจิตอาสา นำร่องดำเนินการให้เป็นแบบอย่างมาอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตราชเทวี จัดสร้างหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานเขตราชเทวีขึ้น เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและเเสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เขตราชเทวี รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทานผู้ทำความดีให้แก่สังคมเเละประเทศชาติ

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ที่ 
(บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี)