เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เนื่องในสมเด็จพระมหา ธีรราชเจ้า


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น   พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรม ได้แก่ ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจิตอาสารวมพลกัน ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 หรือ 0 2233 1224 – 8 ต่อ 7196 (ในวันและเวลาราชการ)