เลือกตั้ง ล่วงหน้า 2562 วิธีลงทะเบียนนอกเขต


สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งกรณีนอกเขตเลือกตั้ง  คือ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่นอกเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้  3 ช่องทาง คือ ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นยื่นแทน โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส.1/15 ประกอบด้วย   ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ที่จะใช้สิทธิลงคะแนน  ซึ่งกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์ลงทะเบียนด้วย   หรือ ยื่นคำขอทางไปรษณีย์  โดยทำการจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่   และยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/โดยสามารถทำการลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง   ซึ่งระบบฯ จะทำการปิดการลงทะเบียนอัตโนมัติในวันที่ 19 ก.พ. 2562  เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

แหล่งที่มา http://www.xn--2562-4dovbzgvf0cybxd0fsf.com/2019/02/01/