ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น


ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 13-34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก-ดี
กรมอุตุนิยมวิทยา : พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเมฆบางส่วน ฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์  www.bangkokairquality.com