สำนักอนามัย รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 46


สำนักอนามัย รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบถึงจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันและยังพบการระบาดต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ " "ยุง" ชอบกัดคนประเภทไหน? " ให้กับประชาชนอีกด้วย