ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ - สร้างจิตสำนึกปฏิบัติตามกฎจราจร


นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) กทม. กล่าวว่า ตามที่ศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์ จักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิดเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก39 สะพาน และอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก 5 อุโมงค์ในกรุงเทพฯ โดยศาลฯ พิพากษาให้เหตุผลข้อบังคับดังกล่าวเป็นกฎที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่เป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะโดยรวมเพื่อรักษาความปลอดภัยความสะดวกในการจราจร และไม่กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ นั้น ที่ผ่านมาสจส. ได้ติดตั้งป้าย เครื่องหมาย ตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครโดยห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์จักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิดเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกสะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำและในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก เพื่อดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร ทั้งนี้ เมื่อศาลปกครองกลางได้ให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนกทม. จะตรวจสอบป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ ที่ติดตั้งบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยกที่อยู่ในความดูแลของ กทม. ให้พร้อมใช้งานและเป็นไปตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการจราจรให้มีความคล่องตัวและเกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท นอกจากนั้น ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรและจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรและช่วยลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนอย่างยั่งยืน