กำจัดมูลฝอยอันตรายตามหลักสุขาภิบาล - รณรงค์ร่วมคัดแยกมูลฝอยต่อเนื่อง


นายชาตรี วัฒนเขจรผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกทม. กล่าวถึงกรณีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ประสานความร่วมมือกับ กทม.รับคืนเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและได้ประชาสัมพันธ์โครงการรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วให้ประชาชนรับทราบ พร้อมเพิ่มความถี่การจัดเก็บเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะทิ้งซากผลิตภัณฑ์ฯ อีกทั้งได้ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งซากผลิตภัณฑ์ฯ ให้กับรถเก็บขนมูลฝอยของ กทม.หรือสามารถนำมาทิ้งได้ที่สำนักงานเขต 50 เขต สำหรับซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่จัดเก็บได้ กทม. จะนำไปรวบรวมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและประสาน คพ. เพื่อรีไซเคิลและกำจัดตามหลักสุขาภิบาลขณะเดียวกันได้กำหนดนโยบายการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชนทุกวันอาทิตย์ หรือตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานเขตนัดหมาย โดยจัดรถเก็บขนมูลฝอยอันตรายแยกเป็นการเฉพาะพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ที่ตัวรถ

นอกจากนั้น ประชาชนยังสามารถแยกทิ้งมูลฝอยอันตรายกับรถเก็บขนมูลฝอยทั่วไป ซึ่งมีถังรองรับมูลฝอยอันตรายที่ตั้งอยู่

บริเวณช่องด้านหลังพนักงานขับรถหรือสามารถทิ้งในจุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายของชุมชน และสถานีบริการน้ำมันเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 106 สถานี อีกทั้ง ได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมูลฝอยไปใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม