กทม. เตรียมจัดทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562


(7 ม.ค.63) เวลา 09.30 น. : นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาให้ความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดการสอบดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 ก.พ.63 ประกาศผลวันที่ 25 มี.ค.63 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 ก.พ.63 ประกาศผลวันที่ 26 มี.ค.63 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 ก.พ.-1 มี.ค.63 ประกาศผลวันที่ 27 มี.ค.63 ทั้งนี้ สำนักการศึกษากำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 ม.ค.63 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหารการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจะแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ และคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ และเชิญผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป และจากการประชุมสัญจร 6 กลุ่มเขต ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 ณ โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประธานได้มอบนโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ในการนี้ ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสถานศึกษาได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับสายไฟในอาคารเรียนของสถานศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพเก่า มีอายุการใช้งานเกินมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการใช้บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงมีราคาสูงมาก จึงได้เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าประจำสำนักงานเขตขึ้น เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาและส่วนราชการภายในสำนักงานเขต โดยมติที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายให้สำนักการศึกษานำความเห็นของที่ประชุมเสนอต่อสำนักงาน กก. เพื่อพิจารณา ซึ่งสำนักการศึกษาได้มีหนังสือเรื่องขอกำหนดตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าประจำสำนักงานเขต เสนอต่อสำนักงาน ก.ก. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างของสำนักงานเขตต่อไป โดยสำนักงาน ก.ก. มีหนังสือแจ้งมายังสำนักการศึกษา ว่าได้รับทราบถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตในฐานะหัวหน้าหน่วยงานสามารถบริหารจัดการโดยนำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล หรือสำนักงานเขตอาจพิจารณาดำเนินการโดยการจ้างเหมาบริการซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายโรงเรียนในสังกัดเช่นเดียวกับการดูแลอาคารสถานที่ทำการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานเขต และเมื่อสำนักงาน ก.ก. ได้ทำการแบ่งภารกิจระหว่างสำนักและสำนักงานเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานเขตในภาพรวมเพื่อให้มีการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมต่อไป