สำนักการแพทย์ ประกาศนโยบายเป็นองค์กรปลอดขยะพลาสติกและโฟม


นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ทั้งในเรื่องการรณรงค์นำถุงผ้ามาใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ในการจัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐานอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok Green and Clean Hospital Plus (BKKGC+) ซึ่งมีเรื่องการบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายพัฒนา GREEN เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตรวจประเมิน โดยได้มีการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวในทุกส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สนใจเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา มีสถานพยาบาลและสำนักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนใจเข้าร่วมการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง 
สำหรับในปี พ.ศ. 2563 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการประกาศนโยบายเลิกแจกถุงพลาสติกหูหิ้วในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยขอความร่วมมือห้างและร้านค้าสะดวกซื้อรายใหญ่ร่วมนโยบายงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม” โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม ในการนี้เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมตามนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดมาตรการสำคัญ 6 มาตรการ ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้  1.ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่นำพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งทุกประเภท และโฟมเข้าอาคารโรงพยาบาลและส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 2.ให้ทุกส่วนราชการในสังกัด กำหนดมาตรการ โดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายบริหาร) ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการนำพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งทุกประเภท และโฟมเข้ามาในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และมอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมฯ ในหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และสำนักงานเลขานุการ 3.ให้ทุกส่วนราชการในสังกัด สื่อสารนโยบาย มาตรการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ “ห้ามนำถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมเข้าอาคารสำนักงานกรุงเทพมหานคร” 4.ให้ทุกส่วนราชการในสังกัด งดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งทุกประเภท และโฟมในการจัดประชุม อบรม สัมมนา 5.ให้ทุกส่วนราชการในสังกัด กำหนดให้ร้านอาหารที่นำของเข้ามาจำหน่ายสินค้าและอาหารภายในส่วนราชการงดใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งทุกประเภท และโฟม โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในสังกัดนำถุงผ้า แก้วน้ำ กล่องใส่อาหารหรือปิ่นโตแทนการใช้พลาสติกและโฟม 6.ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มารับบริการ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ขอความร่วมมือไม่นำพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งทุกประเภท และโฟมเข้ามาในอาคาร