จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนวัดปุรณาวาส เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน 


(9 ม.ค.63 : เวลา 07.30 น.) กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดคลองมหาสวัสดิ์และชุมชนวัดปุรณาวาส เนื่องในวัน"พ่อขุนรามคำแหงมหาราช"ขึ้น สืบเนื่องจากวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ไว้อย่างอเนกอนันต์ โดยได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันตราบจนทุกวันนี้ สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทั้งนี้ นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา คณะผู้บริหารสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตทวีวัฒนา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ จำนวน 350 คน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณวัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดระเบียบความเรียบร้อยสายสาธารณูปโภคในชุมชนวัดปุรณาวาสและทำความสะอาดกำจัดวัชพืชในคลองมหาสวัสดิ์หน้าวัดปุรณาวาส ระยะทาง 300 เมตร ตลอดจนถนนและทางเท้าริมคลองมหาสวัสดิ์ การซ่อมแซมทาสีราวเหล็กกันตก ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้เรียบร้อยสวยงาม ถ่ายเทและบริหารจัดการน้ำในคลองให้มีคุณภาพน้ำที่ดี ฉีดพ่นควันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในสวนธรรมสุขภาพและในชุมชนวัดปุรณาวาส รวมถึงการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในชุมชนวัดปุรณาวาสให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยแบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็น 13 จุด ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารสำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณคลองมหาสวัสดิ์บริเวณหน้าวัดปุรณาวาสและตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำซึ่งจัดบริเวณภายในวัดปุรณาวาสอีกด้วย

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทย รู้จักรักสามัคดี มีจิตสาธารณะ และมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันนำพาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวัน "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ในวันนี้ กำหนดจัดขึ้นเนื่องในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยวันหนึ่ง ซึ่งประชาชนชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระเมตตาต่อไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ทรงปกครองบ้านเมืองอย่าง "บิดาปกครองบุตร" สร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ ซึ่งพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ท่าน เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญ ไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานมากว่า 718 ปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านดังที่ได้ประจักษ์ รัฐบาลและปวงชนชาวไทย จึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระอืงค์ท่าน เป็น "มหาราช" พระองค์แรกของชาติไทย