กทม. รับมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วย และเครื่องช่วยหายใจ จากมูลนิธิพุทธรังสี


(9 ม.ค.63) เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีรับมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วย และเครื่องช่วยหายใจ จากพระเถระซินติ้ง ประธานมูลนิธิพุทธรังสี โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ห้องอมรพิมาน ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

มูลนิธิพุทธรังสีได้จัดพิธีมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วย และเครื่องช่วยหายใจให้แก่หน่วยงานด้านการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร โดยมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 213 คัน มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อให้ผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางร่างกายได้ใช้ประโยชน์ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีศูนย์บริการสาธารณสุขแจ้งความประสงค์ในการรับเก้าอี้รถเข็น จำนวน 42 แห่ง ใน 30 พื้นที่เขต สำหรับเครื่องช่วยหายใจ มูลนิธิพุทธรังสีได้มอบให้แก่โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,300,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยวิกฤตด้านระบบทางเดินหายใจในห้อง ICU ของโรงพยาบาลกลางอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวนทั้งสิ้น 8 เครื่อง ปัจจุบันโรงพยาบาลกลางมีเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง ทั้งนี้ การรับมอบเครื่องช่วยหายใจเพิ่มอีก 1 เครื่อง จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยวิกฤต ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น