สำนักอนามัย รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ สัปดาห์ที่ 52


สำนักอนามัย รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 4 มกราคม 2563 เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบถึงจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันและยังพบการระบาดต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "ทำยังไงเมื่อคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก" ให้กับประชาชนอีกด้วย