สำนักทะเบียนฯ บางพลัดคว้ารางวัลสำนักทะเบียนดีเด่นปี 63


(10 ม.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และให้แต่ละหน่วยงานรับทราบแนวทางการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักทะเบียนดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางพลัด นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น (ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตบางพลัด) รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตคลองเตย นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตหนองแขม นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่ นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตพญาไท นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตสวนหลวง นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น
 ส่วนรางวัลประเภทบุคลากร มีดังนี้ 1. บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นางณัฏฐนิช กีรติภาสน์กุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสวนหลวง 2. บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอัมพันธ์ เนกขัมม์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางพลัด และ 3. บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น รองชนะเลิศ ได้แก่ นายเธียรวิชญ์ บุญเกิด ตำแหน่ง พนักงานปกครองชำนาญงาน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองเตย