กสศ. สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์


 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” สนับสนุนทุนทรัพย์ให้ผู้ขาดแคลนได้มีโอกาสศึกษาต่อ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ 1. ทุน 5 ปี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องจนจบระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าที่พักและค่าครองชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็น) เดือนละ 6,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 3 ปีแรก และ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 2 ปีหลัง และค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด และ 2. ทุน 2 ปี (ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า/ปวช. 3 ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าที่พักและค่าครองชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็น) เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

ทั้งนี้ กสศ. จะประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2563 และสาขาที่เปิดรับ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 63 ทางเว็บไซต์ www.EEF.or.th โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม นวัตกรรม และทุนการศึกษา โทร. 0 2079 5475 กด 2