4 อาการต้องเฝ้าระวัง และใครบ้างที่เสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบจากไวรัส