สำนักอนามัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5


(12 ม.ค.63) สำนักอนามัย  โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น โดยหากพบว่าในพื้นที่นั้นๆ มีค่าฝุ่นละออง PM2.5  อยู่ในระดับ 76 มคก./ลบ.ม. ขึ้นไป จะให้บริการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ แต่หากอยู่ในระดับ 70-75  มคก./ลบ.ม. จะออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่เพื่อบริการให้แก่ประชาชน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. และแจกหน้ากากอนามัย สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่