แนะว่าที่ผู้บริหารขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง


         (31 ม.ค. 63) เวลา 13.30 น. : พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 10 (บพส.10) พร้อมมอบโอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุขสังกัดสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย ระดับขำนาญการ – เชี่ยวชาญ และสังกัดมหาวิทยาลัยนมินทราธิราช ระดับอาจารย์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 10 (บพส.10) ระหว่างวันที่ 5 พ.ย. 62 - 31 ม.ค. 63 เพื่อพัฒนาข้าราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารให้เป็นผู้มีทักษะ แนวคิด ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะทางการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ สามารถบริหารจัดการ กำหนดทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินงาน และผลักดันให้เกิดระบบการบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางการบริหาร ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย ภาควิชาการ ภาคการจัดทำรายงานการศึกษา ภาคการศึกษาดูงาน ภาคการสร้างเสริมภาวะผู้นำและจริยธรรม และภาคเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหาร

 

  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะ แนวคิด ความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายในการประสานงานระหว่างกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ เชื่อว่าผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ในอนาคตจะได้เป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป ทั้งนี้การเป็นผู้นำต้องขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ดังนั้นบทบาทการเป็นผู้นำต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของสังคมและโลก โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องมีความรอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จต่อไป