ซักซ้อมความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง พร้อมรับมือไวรัสโคโรนาในกรุงเทพมหานคร


(31 ม.ค.63) ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์  : เวลา 10.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า กรุงเทพมหานครได้เชิญสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และผู้แทนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมกับการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมบางประการ อาทิ การเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค ซึ่งได้ให้สำนักอนามัย ร่วมกับกรมควบคุมโรค เข้าไปสอบสวนผู้ที่สงสัยจะติดเชื้อ โดยกรุงเทพมหานครมีทีมสอบสวนโรค 71 ทีมครอบคลุมพื้นที่ 50 เขตของกทม. ในส่วนของการรักษาพยาบาล ได้เตรียมพร้อมทั้งในส่วนของสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และคลินิกชุมชนอบอุ่น โดยวันนี้ได้ซักซ้อมแผนกรณีพบผู้ป่วยน่าสงสัย จะพยายามไม่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหลายที่ เพื่อลดการขยายพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อให้มากที่สุด หากได้รับการยืนยันผลการติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กระบวนการรักษาจะเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมการสำหรับกลุ่มนักเรียนและสถานศึกษาเพิ่มเติม โดยสำนักอนามัยได้จัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือเพื่อนำไปแจกจ่ายเพิ่มเติมไปยังโรงเรียน สถาบันการศึกษารวมถึงในสถานที่สาธารณะและที่ชุมนุมคน  และจะประชาสัมพันธ์ให้ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด  รวมทั้งจะขอให้อาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร กว่า 12,000 คน และจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกันประชาสัมพันธ์ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการดูแลตนเอง รวมถึงการป้องกันหรือแนวทางปฏิบัติหากพบผู้ป่วย

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการของผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับโรคSARS และโรคMERS  ซึ่งคนที่สุขภาพดี แข็งแรงอาจไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเหมือนป่วยเป็นไข้หวัด แต่สำหรับกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้ป่วยทางเดินหายใจอาจมีอาการมากกว่า  ดังนั้นหากดูแลตนเองให้แข็งแรง ทานอาหารให้ครบหมู่ กินร้อนช้อนกลาง พักผ่อนให้เพียงพอ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ระดับหนึ่ง

จากนั้นรองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Emergency Operations Center : EOC) ภายใต้ความดูแลของสำนักอนามัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น  2 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2