ระดมทุกภาคส่วน ประชุมรับฟังความคิดเห็น ขับเคลื่อนการพัฒนากทม.ในปี 65


(31 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคประชาสังคม กว่า 500 คน ร่วมพิธี ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีขึ้นเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในแต่ละปี โดยถ่ายทอดผ่านเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการร ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ.2565 ให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย การเสวนาสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวง โดยผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางวรรณดี สนชัย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง และนายถิ่น หงส์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จากนั้นว่าที่ร้อยตรี บุญธรรม หุยประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเสนอเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับในช่วงบ่าย มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยภาคประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างความรู้และทำความเข้าใจร่วมกันต่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย ภาคราชการที่เป็นหน่วยงานในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานภายนอกซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแผนและภาควิชาการ ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การพัฒนากรุงเทพมหานครตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมเติมเต็มเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ให้มีความสมบูรณ์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมากที่สุด