กทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET พร้อมให้กำลังใจนักเรียนกทม.


(1 ก.พ. 63) เวลา 08.30 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 และให้กำลังใจแก่นักเรียนในสังกัด กทม.โดยมี นายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม คณะผู้บริหารเขตสายไหม ศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม

สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 บริหารการจัดสอบโดยยึดระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีรายวิชาที่สอบจำนวน 4 กลุ่มสาระเรียนรู้ คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งศูนย์สอบกรุงเทพมหานครมีนักเรียนดำเนินการสอบทั้งสิ้น 43,378 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33,055 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10,323 คน มีสนามสอบจำนวน 132 สนามสอบ และมีศูนย์สอบย่อย จำนวน 12 ศูนย์ รวมถึงมีการแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ทำหน้าที่กำกับ ดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบ และควบคุมการรับ-ส่งข้อสอบ จำนวนสนามสอบละ 2 คน รวม 264 คน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ จำนวน 132 คน กรรมการกลาง จำนวน 453 คน กรรมการคุมสอบ จำนวน 2,994 คน และเจ้าหน้าที่จัดห้องสอบ จำนวน 269 คน       

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  วัตถุประสงค์ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนในสังกัด กทม. รวมถึงตรวจเยี่ยมห้องสอบ และรับฟังการรายงานการจัดสนามสอบ เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในแต่ละสนามสอบแล้วนำไปแก้ไขต่อไป ซึ่งการสอบ O-NET ที่สนามสอบโรงเรียนวัดหนองใหญ่ มีห้องสอบจำนวน 25 ห้อง และมีนักเรียนเข้าสอบรวมจำนวนทั้งสิ้น 710 คน และสนามสอบนี้มีความพร้อม ไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆ ซึ่งหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้เตรียมพร้อมในการอ่านหนังสือมาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีการสอบในวันนี้เปรียบเสมือนการเริ่มต้นการแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป โดยต่อไปในอนาคตนักเรียนทุกคนต้องแข่งขันในอีกหลายสนามสอบ รวมทั้งขอให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความมั่นใจในความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการบริหารการจัดสอบและการจัดการระบบการศึกษาของโรเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ เพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี ขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพและใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใย และจะดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันนักเรียนทุกคนให้ได้รับความปลอดภัยเพื่อจะได้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต