เสวนาวิชาการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร


          (3 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ Grand Meeting Hall ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

           กรุงเทพมหานคร โดย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุทั้งในส่วนของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ รวมถึงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมในวันนี้ จะเป็นการเสวนาวิชาการ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร” โดยได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในประเด็นการเตรียมความพร้อมและสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กต่อผู้สูงอายุ ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในประเด็นทิศทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของประเทศไทย ผู้แทนจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในประเด็นการส่งเสริมการจ้างงานในผู้สูงอายุ ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในประเด็นการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในประเด็นการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในเขตเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน

           รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประชากรสูงอายุจำนวน 1,063,871 คน นับเป็นความท้าทายของกรุงเทพมหานครที่ต้องรับมือ ในการดูแลผู้สูงอายุทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถตระหนักในคุณค่าตนเองและส่งต่อคุณค่าให้แก่สังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครตระหนักในความสำคัญ และมีการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างจริงจังในทุกมิติการพัฒนา ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการดูแลผู้สูงอายุในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านกายภาพ ด้วยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการตามสิทธิ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกิดรายได้ ด้านสาธารณสุขที่ให้การส่งเสริม ป้องกัน ดูแล และรักษาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นกลุ่มพิเศษอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญในการพัฒนาเรื่องผู้สูงอายุในระยะต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร