ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแท็กซี่ ผู้ขับขี่ ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด


          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน จึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือจากประชาชน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับผู้ประกอบการแท็กซี่ หรือรถโดยสายไม่ประจำ (รถตู้เช่า, รถบัสเช่า, รถช่าที่สนามบิน) ทั้งบริษัทและส่วนบุคคล ดังนี้

1.ด้านยานพาหนะ ควรดูแลความสะอาดสถานที่ให้บริการเช่ารถ โดยเฉพาะเคาเตอร์ที่ให้บริการเช่ารถ ห้องสุขา สถานที่จำหน่ายอาหาร ด้วยผงชักฟอกน้ำยาฟอกขาว หรือ 70% แอลกอฮอล์บ่อยๆ ควรทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวหลังมีการให้บริการ เน้นการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร แฮนต์มอเตอร์ไชค์ เบาะนั่ง ที่เท้าแขน กระจกภายในรถ โดยทำความสะอาดด้วยน้ำผงชักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ และควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่พนักงาน (ผู้ขับซี่รถ) รวมถึงให้บริการผู้โดยสารด้วย

2. ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการควรมอบหมายให้มีฝ่ายบุคคลหรือผู้รับผิดชอบงานด้านบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ติดตาม
ข่าวสาร เผยแพร่ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรในองค์กร ตรวจสุขภาพพนักงานผู้ให้บริการบนยานพาหนะประจำปี ขณะปฏิบัติงานผู้ขับชื่ประจำยานพาหนะควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และควรล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่บ่อยๆ สำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ หรือรถยนต์ สามารถลดกระจกหน้าต่างลงเล็กน้อยเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก จัดหาสื่อความรู้ ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย ให้แก่ผู้ชับขี่ประจำ
ยานพาหนะ หรือเจ้าหน้ที่ของหน่วยงาน สังเกตอาการป่วยของพนักงาน หากพบว่ามีอาการป่วย หรือสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อให้รายงานกับฝ่ายบุคคล เพื่อพิจารณาหยุดงานจนกว่าจะหายเป็นปกติ

3.ด้านการบริการ เมื่อพบผู้โดยสารมีอาการปวย ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ให้ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการลงมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้กากอนามัย เพื่อสำรองให้กับผู้โดยสารที่มารับบริการ (ถ้าเป็นไปได้) ในส่วนของผู้รับบริการ (ผู้โดยสาร) ควรจัดเตรียมหน้กากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับตนเองในระหว่างโดยสาร