จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลกลาง ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติ

โดยวันนี้ (3 ก.พ.63) เวลา 13.30 น. นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณหน้าหน่วยแพทย์กู้ชีวิต ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 กรุงเทพมหานครตระหนักถึงสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว โดยร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรโรงพยาบาลกลาง และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลกลาง ซึ่งมีประชาชนผู้รับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน บริเวณห้องตรวจโรคชั้น 1-3 โรงพยาบาลกลาง ทั้งนี้สำนักการแพทย์ได้เพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อโรคระบาด ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำช้บผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มารับบริการให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นการป้องกันเชื้อตังกล่าว เตรียมพร้อมในการสนับสนุนด้านการรักษา หากพบผู้มาใช้บริการที่มีไขั ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย และมีประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง รวมถึงติดตามสถานการณ์ข่าวการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง ตั้งจุดคัดกรองผู้มารับบริการ เตรียมแอลกอฮอลล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ พื้นที่ให้บริการราวจับ ปุ่มกดลิฟต์ ตลอดจนการทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลในทุกบ่ายวันจันทร์