สำนักอนามัย รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ สัปดาห์ที่ 3 ปี 63


สำนักอนามัย รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 25 มกราคม 2563 เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบถึงจำนวนผู้ป่วย ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันยังพบการระบาดต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "โรคไข้เลือดออก" ให้กับประชาชนอีกด้วย