สำนักอนามัย รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ สัปดาห์ที่ 11 ปี 63


สำนักอนามัย รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบถึงจำนวนผู้ป่วย ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันยังพบการระบาดต่อเนื่องในหลายพื้นที่