กทม.กำหนดวันเก็บซากรถ


https://bit.ly/2RgH4hK
https://bit.ly/2RhTIgq


นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลัง ประชุมหารือร่วมกับ สำนักเทศกิจ ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการคลัง ผู้แทนกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บซากยานยนต์(ซากรถยนต์) ที่จอดทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ เนื่องจากอุปสรรคด้านการเครื่องมือจัดเก็บฯ ที่ต้องประสานความร่วมมือขอสนับสนุนรถยกจากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และรถสไสด์จากสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงาน ในเบื้องต้นจึงได้กำหนดให้ดำเนินการจัดเก็บซากรถทุกวันพุธ และวันศุกร์ ช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองสามารถบริหารเวลาการใช้รถฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจจัดทำตารางการจัดเก็บซากรถยนต์ หมุนเวียนทุกกลุ่มเขตในแต่ละสัปดาห์ สำหรับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจัดเก็บซากรถ เช่น สถานที่จัดเก็บซากรถ เครื่องมือสำหรับจัดเก็บ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างสังกัด เช่น กรมการขนส่งทางบก ให้สำนักเทศกิจจัดทำข้อมูลนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา ตลอดจนให้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สำนักงานเขตนำไปใช้เป็นคู่มือการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป


ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร