สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ ประจำปี 2563


กทม.ตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์สัปดาห์ “รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ ประจำปี 2563 : Antibiotic Awareness Week 2020” ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ผลักดันโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 9 แห่ง ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล ลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา เร่งสร้างความรู้ภาคประชาชน ให้เกิดความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา โดยมีนางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้