ปิดชั่วคราวสถานที่เสี่ยง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร


ปิดชั่วคราวสถานที่เสี่ยง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15)


ซึ่งประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

https://bit.ly/3nfPUtj