กทม.หารือเรื่องบริการวัคซีนโควิด-19


 


วานนี้ (8 มี.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564  โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
.
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ กรุงเทพมหานคร มีแนวทางในการให้วัคซีนโดยเน้นวัตถุประสงค์ลดความรุนแรง การสูญเสียชีวิต และปกป้องระบบสุขภาพของกรุงเทพมหานคร  มุ่งให้บุคลากรทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการสุขภาพประชาชนได้ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้การให้วัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้ความเสี่ยงด้านพื้นที่เป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาการให้วัคซีน โดยในระยะแรกเน้นการให้วัคซีนในพื้นที่ 6 เขตด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเขตติดต่อและใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสาครที่พบการระบาดจำนวนมาก  โดยมีหลักการให้บริการวัคซีน ได้แก่ ความโปร่งใสและความเสมอภาคเท่าเทียมในการแจกจ่ายวัคซีน ทั้งนี้หลังจากการให้วัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 แล้ว  ในส่วนของการจัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนในลำดับต่อไป จะใช้ปัจจัยความเสี่ยงด้านอายุเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา โดยผู้ที่จะได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรก คือ ผู้ป่วยที่มีอายุ 59 ปี 10 เดือน เป็นลำดับแรก และไล่เรียงอายุลงมาเป็นลำดับ สาเหตุที่กำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี 10 เดือน ได้รับวัคซีนลำดับแรก เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำเป็นต้องได้รับวัคซีน 2 เข้ม คณะอนุกรรมการฯ จึงได้เผื่อเวลาสำหรับรับวัคซีนเข้มที่ 2 ที่จะต้องห่างจากเข้มแรกประมาณ 2-3 สัปดาห์  เพื่อผู้ที่จะรับวัคซีนเข้มที่ 2 จะมีอายุไม่เกินอายุ 60 ปี ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อผู้รับวัคซีนอีกทางหนึ่ง


อ่านต่อ ... https://bit.ly/3quREki


ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร


ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/