ผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


 ผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 (ระยะแรก : พื้นที่เสี่ยง 6 เขต)
 วันที่ 9 มีนาคม 2564
.................
ยอดผู้รับวัคซีนประจำวัน 305 ราย
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 3,711 ราย คิดเป็น 11.25%