กิจกรรม “เสียงคนกรุง มุ่งสู่การพัฒนา (We Hear You)”


>> วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี และทีมเจ้าหน้าที่ทั้งจากสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตมีนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน “เสียงคนกรุง มุ่งสู่การพัฒนา (We Hear You)” เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและยกระดับการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ณ มัสยิดอิดดฮาร์ดอูลูมูดีน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
>>กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ความคาดหวัง และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางาน โครงการ หรือภารกิจต่างๆ ของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน สำนักงานตรวจสอบภายในจะนำไปสรุปผล รายงานผู้บริหาร และจัดทำแผนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป